top of page
  • Foto van schrijverTom Verhoeven

Nieuwe WADA anti-doping richtlijnen voor 2022


Het WADA (World Anti-Doping Agency) roept atleten, entourage en alle belanghebbenden op nota te nemen van belangrijke wijzigingen betreffende het gebruik van salbutamol en injecteerbare glucocorticoïden

Het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) wil atleten en alle andere belanghebbenden eraan herinneren dat de Lijst van Verboden Stoffen en Methoden 2022 (Lijst) sinds 1 januari 2022 van kracht is. Deze lijst is goedgekeurd door het Uitvoerend Comité (ExCo) van het WADA tijdens zijn vergadering van 14 september 2021 en is voor het eerst gepubliceerd op 30 september 2021.


De lijst is een van de acht internationale normen (International Standards) die verplicht zijn voor alle ondertekenaars (Signatories) van de World Anti-Doping Code (Code). Zij geeft aan welke stoffen en methoden zowel binnen als buiten wedstrijdverband verboden zijn en welke stoffen in bepaalde sporten verboden zijn.

Belangrijkste wijzigingen

Op 30 september 2021 heeft het WADA ook het overzicht van belangrijke wijzigingen voor 2022 en de toelichtingen (2022 Summary of Major Modifications and Explanatory Notes) daarop gepubliceerd (samen met het toezichtsprogramma voor 2022 (2022 Monitoring Program)). De belangrijkste wijzigingen voor 2022 zijn de volgende:

1. S9. Glucocorticoïden In de ontwerplijst voor 2021, die tijdens de vergadering van september 2020 door de ExCo van het WADA is besproken, werd voorgesteld om alle injecteerbare toedieningswegen van glucocorticoïden tijdens wedstrijden te verbieden. Hoewel deze wijziging werd goedgekeurd, heeft de ExCo het management van het WADA gevraagd het verbod pas met ingang van 1 januari 2022 in te voeren, zodat de belanghebbenden voldoende tijd hebben om van deze wijziging te leren en zich eraan aan te passen.


Daarom zullen alle injecteerbare toedieningswegen nu verboden zijn voor glucocorticoïden tijdens de periode tijdens de competitie. Voorbeelden van injecteerbare toedieningswegen zijn: intraveneus, intramusculair, periarticulair, intra-articulair, peritendineus, intratendineus, epiduraal, intrathecaal, intrabursaal, intralesionaal (bv. intrakeloïd), intradermaal en subcutaan.

Ter verduidelijking: de orale toediening van glucocorticoïden, die tijdens de competitie verboden blijft, omvat met name de oromucosale, buccale, gingivale en sublinguale toedieningswegen.

Andere toedieningswegen (met inbegrip van inhalatie en lokale toediening: tandheelkundig-intracanaal, dermaal, intranasaal, oogheelkundig en perianaal) zijn niet verboden wanneer zij binnen de door de fabrikant toegestane doses en therapeutische indicaties worden gebruikt.


Het wordt sterk aanbevolen dat sporters de minimale uitwasperioden volgen, uitgedrukt vanaf het tijdstip van toediening tot het begin van de periode tijdens de wedstrijd. Deze wachttijden, die sinds de publicatie van de documenten van de Lijst 2022 op 30 september enigszins zijn bijgewerkt om er de meest recente wetenschappelijke informatie in te verwerken, zijn vermeld in de herziene versie van de samenvatting van de belangrijkste wijzigingen en de toelichting (Summary of Major Modifications and Explanatory Note), en zijn gebaseerd op het gebruik van deze geneesmiddelen volgens de door de fabrikant toegestane maximale doses.

Als er een legitieme medische noodzaak is voor het gebruik van een glucocorticoïde, kan de sporter een Therapeutic Use Exemption (TUE) aanvragen. In het geval van een Adverse Analytical Finding (AAF) tijdens de wedstrijd, kan de sporter een TUE met terugwerkende kracht aanvragen, zoals bepaald in de toepasselijke regels.


Voor meer informatie over de aanpak van het WADA met betrekking tot de toedieningswegen van glucocorticoïden en de uitwasperioden wordt verwezen naar de Summary of Major Modifications and Explanatory Note. 2. S3. Beta 2 Agonisten - Dosering van Salbutamol Wat salbutamol betreft, worden de dagelijkse doseringsintervallen gewijzigd in 600 microgram over acht uur, te rekenen vanaf het tijdstip waarop een dosis wordt ingenomen (voorheen 800 microgram over 12 uur). Dit is om het risico van het ontstaan van een mogelijke AAF na inname van hoge doses ineens te verminderen. De totale toegestane dagelijkse dosis blijft 1.600 microgram over 24 uur. Voor doses die deze limieten overschrijden, moet een TUE worden aangevraagd.


Voor nadere informatie over de toegestane dosering van salbutamol wordt verwezen naar de samenvatting van belangrijke wijzigingen en de toelichting daarop (Summary of Major Modifications and Explanatory Note). 3. S0. Niet-goedgekeurde stoffen Voor het eerst is een stof met naam en toenaam als voorbeeld opgenomen in deel S0 (Niet-goedgekeurde stoffen) van de lijst. Deze stof, BPC-157, is een experimentele peptide die als supplement wordt verkocht, en zij is in de lijst van 2022 opgenomen na een recente herbeoordeling van haar status. Jaarlijks proces voor herziening van de lijst

Elk jaar leidt het WADA het herzieningsproces voor de lijst, dat begint met een eerste bijeenkomst in januari en wordt afgesloten met de publicatie van de lijst op 1 oktober. Dit is een uitgebreid raadplegingsproces waarbij de Adviesgroep van deskundigen (WADA’s List Expert Advisory Group ) voor de lijst van het WADA informatie verzamelt, waaronder het meest recente wetenschappelijke en medische onderzoek, trends en inlichtingen van rechtshandhavingsinstanties en farmaceutische bedrijven; een ontwerp-lijst verspreidt onder belanghebbenden; en rekening houdt met hun opmerkingen om het ontwerp te herzien, gevolgd door een evaluatie door het Comité voor gezondheid, medisch en onderzoek van het agentschap (Health, Medical and Research (HMR) Committee). Het HMR-comité doet vervolgens aanbevelingen aan de ExCo van het WADA, die de lijst tijdens zijn vergadering in september goedkeurt.


Om een stof of methode aan de lijst te kunnen toevoegen, moet worden vastgesteld dat deze aan ten minste twee van de volgende drie criteria voldoet:

1. Het heeft de potentie om sportprestaties te verbeteren of te verhogen

2. Het vormt een feitelijk of potentieel gezondheidsrisico voor de sporters

3. Het is in strijd met de geest van de sport

De lijst wordt drie maanden voor de inwerkingtreding bekendgemaakt, zodat atleten, hun entourage en andere betrokkenen zich op de hoogte kunnen stellen van eventuele wijzigingen. Uiteindelijk zijn de atleten verantwoordelijk voor verboden stoffen die in hun lichaam worden aangetroffen en verboden methoden die blijken te zijn gebruikt. De entourage van de atleten is ook aansprakelijk voor overtredingen van de antidopingregels als wordt vastgesteld dat zij medeplichtig zijn. Bij twijfel over de status van een stof of methode is het dan ook belangrijk dat zij contact opnemen met hun respectieve antidopingorganisaties (internationale federatie of nationale antidopingorganisatie) voor advies.

Het Therapeutic Use Exemption (TUE) programma It should be noted that athletes who have a legitimate medical reason for using a prohibited substance or method that is on the List may apply for a TUE. A TUE would be granted if the criteria outlined in the International Standard for Therapeutic Use Exemptions are met. The TUE Program is a rigorous and necessary part of elite sport which has overwhelming acceptance from athletes, physicians and anti-doping stakeholders.

Atleten die een gegronde medische reden hebben voor het gebruik van een verboden stof of methode die op de lijst staat, kunnen een TUE aanvragen. Een TUE wordt toegekend als aan de criteria van de International Standard for Therapeutic Use Exemptions is voldaan. Het TUE-programma is een rigoureus en noodzakelijk onderdeel van de topsport, dat door atleten, artsen en antidopingpartijen massaal wordt aanvaard.

TUE-richtlijnen, waaronder nieuwe voorschriften voor glucocorticoïden Om artsen en atleten bij te staan, heeft het WADA de afgelopen weken de volgende documenten met richtsnoeren voor het beheer van TUE's gepubliceerd, waarin de nieuwe voorschriften voor glucocorticoïden zijn opgenomen:

  • Algemeen document over glucocorticoïden en TUE's (General document on glucocorticoids and TUEs)

  • Checklists voor atleten en behandelende artsen over een aantal medische aandoeningen waarvoor glucocorticoïden mogen worden gebruikt

  • Richtlijnen voor TUE-artsen (TUE Physician Guidelines) voor TUE-commissies over hoe TUE-aanvragen voor glucocorticoïden voor verschillende medische aandoeningen moeten worden beoordeeld


Educatieve middelen

Naast de hierboven vermelde leidraden heeft het WADA een aantal educatieve middelen ter beschikking gesteld als onderdeel van zijn Code Implementation Support Program (CISP), die toegankelijk zijn via het Anti-Doping Education and Learning Platform (ADEL) van het agentschap. Deze middelen omvatten:

  • Een CISP-checklist - Uitvoering van de herziene lijst

  • Factsheet over glucocorticoïdeninjecties voor atleten en ondersteunend personeel (ASP)

  • Factsheet voor medische professionals over glucocorticoïde-injecties

  • Gids voor atleten en ondersteunend personeel (ASP) voor de lijst van 2022


2022 List Webinar

Om alle betrokkenen verder te helpen bij hun begrip en uitvoering van de lijst voor 2022, heeft het WADA in november 2021 een webinar georganiseerd (webinar). De deelnemers werden door de adviesgroep van deskundigen van het WADA (WADA’s List Expert Advisory Group) bijgepraat over de belangrijkste wijzigingen voor 2022. Talen en formaten

De lijst met verboden producten voor 2022 (2022 Prohibited List;), de samenvatting van wijzigingen en toelichtingen voor 2022 (2022 Summary of Modifications and Explanatory Notes) en het toezichtsprogramma voor 2022 (2022 Monitoring Program) kunnen worden gedownload van de website van het WADA in het Engels, het Frans en het Spaans, en in andere talen.


De (Engelse) mobielvriendelijke digitale editie van de lijst is hier te vinden: mobile-friendly digital edition.14 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page