top of page

Huishoudelijk Reglement

A. Algemeen

 

Artikel 1

WAKO Belgium heeft als primair doel het bevorderen van de gevechtsporten en de organisatie van deze sport in de zin van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap dd. 13 juli 2001, houdende de regeling van de erkenning en subsidiering van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding. WAKO Belgium biedt aan de aangesloten clubs de mogelijkheid om te genieten van haar structuren en werking. WAKO Belgium heeft als doel het clubleven te ondersteunen en het scheppen van een band van solidariteit onder de clubs en de aangesloten leden.

 

Artikel 2

Elke club is verplicht het huishoudelijk reglement na te leven.

 

Artikel 3

WAKO Belgium onderschrijft artikel 5 uit het decreet van de Vlaamse Gemeenschap dd. 13 juli 2007 en m.b.t. het zesde lid en verklaart dan ook in overeenstemming te zijn met het decreet van 24 juli 1996 houdende vaststelling van het statuut van de niet‑professionele sportbeoefenaar, met het decreet van 13 juli 2007 inzake de medisch verantwoorde sportbeoefening, het besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening dd. 20 juni 2008. WAKO Belgium verklaart dat het huishoudelijk reglement noch de statuten bepalingen bevatten waardoor de bevordering van de algemene sportbeoefening door de bevolking wordt verhinderd. WAKO Belgium erkent de regels van de democratie te aanvaarden en tevens het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en het Internationaal Verdrag betreffende de rechten van het kind te onderschrijven, alsook in zoverre van toepassing de nodige maatregelen te nemen teneinde mensenhandel te voorkomen en te bestrijden.

 

Artikel 4

WAKO Belgium zal jaarlijkse informatie- en vormingsactiviteiten voorzien zowel voor de leden, de trainers, de begeleiders en de scheidsrechters.

 

Tevens wordt voorzien in een verplichte medische controle bij aansluiting van een lid tot een club en in een jaarlijkse medische controle. Een club mag een lid pas aansluiten na het hebben voorgelegd van een medisch keuringsattest waaruit blijkt dat er geen contra-indicaties bestaan voor het uitoefenen van de sport die wordt beoefend in de club. De contra-indicaties en geschiktheidscriteria kunnen worden geraadpleegd op www.sportkeuring.be. Clubs kunnen leden schorsen die niet jaarlijkse een attest van medische controle voorleggen. De medische controles gebeuren door een door het lid te kiezen dokter. De leden staan zelf in voor de betaling van de kost van de medische onderzoeken.

 

Door deze en eventueel andere te nemen maatregelen worden voorzien ter voorkoming van sportletsels, overbelasting en dopingpraktijken.

 

Artikel 5

(inzake de medisch verantwoorde sportbeoefening)

 

De leidraad voor het beoordelen van de absolute en relatieve sportmedische geschiktheidscriteria zijn te raadplegen op www.sportkeuring.be.

Volgende criteria sluiten deelname aan de sporttak uit: Specifieke absolute tegenindicaties: atlanto-axiale instabiliteit, aanwezigheid van slechts één nier, vergrote lever, slecht gecontroleerde epilepsie en vergrote milt. Weigering van dopingcontrole door erkend arts, geen geldige sportmedische keuring.

 

Zware tegenindicaties zijn: Hart- en vaatziekten, astma.

 

Bij aansluiting dient elk lid een medische keuring te ondergaan waarna een medisch attest moet worden voorgelegd waaruit blijkt dat er geen absolute tegenindicaties aanwezig zijn en waarin het bestaan van eventueel zware tegenindicaties worden vermeld. Deze medische keuring gebeurt op kosten van het lid bij een arts na keuring. De club mag de aansluiting pas definitief maken na voorlegging van het medisch keuringsattest.

 

Elke aangesloten sporter dient één keer per jaar een medische controle te ondergaan, op eigen kosten bij een arts naar keuze, waarbij specifiek wordt nagegaan of er geen contra-indicaties aanwezig zijn en of de sporter in een algemeen goede gezondheid is. Als het medisch attest niet binnen het jaar vernieuwd is, wordt het lid automatisch geschorst.

 

WAKO Belgium kan preventieve gezondheidscontroles uitvoeren bij elk aangesloten lid van de clubs die aangesloten zijn bij WAKO Belgium. De clubs zijn verplicht in hun huishoudelijk reglement op te nemen dat de leden verplicht zijn deel te nemen en mee te werken aan aangekondigde en onaangekondigde preventieve controles, zowel uitgaande van WAKO Belgium als van WADA en dit op straffe geschorst en uitgesloten te worden als lid. Preventieve gezondheidscontroles uitgevoerd door WAKO Belgium gebeuren op kosten van WAKO Belgium en door een door hen aangestelde arts.

 

Elk lid moet van goede algemene gezondheid zijn, d.w.z. dat er geen contraindicaties aanwezig zijn zoals supra benoemd, dat het lid een BMI heeft tussen 18 en 30, dat er geen verboden producten zoals die voorkomen op de lijst van het WADA worden aangetroffen en dat het lid zich niet in een kennelijke toestand van krankzinnigheid bevindt. Leden die afwijken van voormelde criteria worden als afwijkend beschouwd en zullen preventief worden uitgesloten van recht op deelname aan trainingen en wedstrijden tot aan het resultaat van een uitgebreid tegensprekelijk medisch onderzoek waarbij het lid het recht heeft bijgestaan te worden door een eigen arts op eigen kosten. Indien het tegensprekelijke medisch onderzoek bevestigt dat het lid afwijkt van de gezondheidscriteria zal het worden uitgesloten.

 

 

B. Leden

 

Artikel 6

Iedere gevechtsportclub kan lid worden als ze over minstens 10 aangesloten leden beschikt en mits betaling van de jaarlijkse bijdrage van de verzekering voor de aangesloten leden en het indienen van een licentieaanvraag getekend en gestempeld door een dokter na het hebben ondergaan van een medische keuring.

 

De aangesloten clubs hebben het recht een werkend lid af te vaardigen per 50 aangesloten leden dat lid zal zijn van de algemene vergadering van WAKO Belgium. Elk werkend lid heeft één stem op de algemene vergadering. De naam van het werkend lid komt voor op de jaarlijks neer te leggen lijst op de Rechtbank van Koophandel.

 

Een werkend lid dient te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Gedomiciliëerd zijn in Vlaanderen en de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt;


  • Van onberispelijk gedrag en zeden zijn;


  • De statuten en het huishoudelijk reglement te aanvaarden;


  • Aangesloten lid zijn van WAKO Belgium.


 

De niet‑werkende leden zijn de personen die bij de vereniging zijn aangesloten, een vergunning hebben en deelnemen aan de activiteiten van ABC Vlaanderen. Zij zijn gebonden door het huishoudelijk reglement en hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.

 

Artikel 7

Buiten de leden die hun ontslag bij de Raad van Bestuur indienen, worden ook als ontslagnemend beschouwd de werkende en niet‑werkende leden die meer dan 3 maanden achterstand hebben bij de betaling van hun bijdrage.

 

Artikel 8

De Raad van Bestuur heeft steeds het recht een vergunning voor een niet‑werkend lid te weigeren, nadat de betrokken persoon hiervan schriftelijk op de hoogte werd gesteld.

 

Artikel 9

De werkende leden hebben als lid van de algemene vergadering die bevoegdheden die aan de algemene vergadering worden toegekend in de statuten.

 

Artikel 10

De werkende leden werken op vrijwillige en belangeloze basis. Werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed na goedkeuring door de algemene vergadering.

 

Artikel 11

Werkende leden verbinden zich ertoe geen daden te stellen die strijdig zijn met het maatschappelijk doel van WAKO Belgium en hen op enigerlei wijze schade toebrengen.

 

Artikel 12 

De aangesloten clubs dienen ervoor te zorgen dat de clubleden de clubkledij draagt die door de club wordt verkocht en de clubleden moeten tevens een gordel dragen.

 

Artikel 13

De clubs zorgen ervoor dat de trainers en hulptrainers door de clubleden worden aangesproken en behandeld met respect en eerbied.

 

Artikel 14

De clubs zorgen ervoor dat door de clubleden tijdens trainingen of wedstrijden geen sierraden, piercings worden gedragen en dat de teennagels kort worden gehouden.   De clubs hebben de verplichting ervoor te zorgen dat de clubleden en occasionele deelnemers aan wedstrijden en trainingen steeds beschermende kledij dragen, bestaande uit helm, mondstuk, handschoenen, voetbeschermers, scheenbeschermers, kruisbeschermers en borst-bescherming voor vrouwen en dit op straffe van schorsing of ontslag.

 

Artikel 15

Elke club of elk clublid kan uit de vereniging worden gezet na beslissing genomen op de algemene vergadering door bestuur en disciplinaire commissie. En dit omwille van redenen van druggebruik of slecht, onsportief of onzedelijk gedrag, alsook wegens misbruiken van de gevechtsport in het dagelijkse leven. Overeenkomstig het decreet van 24/07/1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar, worden de rechten van verdediging gewaarborgd.

 

 

C. Algemene vergadering

 

Artikel 16 

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de werkende leden die elk één stem hebben en die zich kunnen laten vervangen bij volmacht.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden zoals vermeld in artikel 14 van de statuten.

 

Artikel 17 

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen conform artikel 15 van de statuten.

 

 

D. Raad van Bestuur

 

Artikel 18

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste 5 personen. Deze personen dienen lid te zijn van WAKO Belgium en aangeduid te zijn door de algemene vergadering. Enkel de effectieve leden die deel uitmaken van de Raad van Bestuur hebben stemrecht .

 

Artikel 19

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheden zoals bepaald in art. 22 van de statuten.

 

Artikel 20

De bestuurders zullen aan geen enkele beslissing deelnemen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben tijdens de zitting van de Raad van Bestuur.

 

 

E. Examens

 

Artikel 21

De DAN‑examens vinden jaarlijks plaats te Beveren en dit in de maand december of januari. Er zullen steeds twee voorbereidende trainingen zijn in de loop van het jaar om de kandidaten in de mogelijkheid te stellen te weten te komen wat van hen verwacht wordt en wat zij moeten kennen.

 

Artikel 22

Het gezamenlijk programma van wit tot bruine gordel kan verkregen worden bij WAKO Belgium maar is niet bindend. Voor wat betreft de DAN‑gordels is er een verplicht examenprogramma dat kan worden verkregen bij WAKO Belgium.

 

Artikel 23

De minimumleeftijd voor een DAN‑examen is 16 jaar.

De minimumleeftijd voor deelnames aan wedstrijden is 12 jaar.

 

Artikel 24

De deelnameprijs aan een DAN‑examen bedraagt €100,-. Zes maanden voor het DAN‑examen dient ingeschreven alsook betaald te worden. De prijs omvat huur zaal, black belt met naam in goudkleurige letters geborduurd en een diploma van WAKO.

 

Artikel 25

Indien een kandidaat niet komt opdagen op het examen kan hij zijn deelnameprijs niet terugvorderen doch mag hij het jaar nadien aan het examen deelnemen zonder extra deelnameprijs te betalen. Indien een kandidaat gewettigd afwezig is door voorlegging van een doktersbriefje kan hij de deelnameprijs terugvorderen onder aftrek van de kosten die door WAKO Belgium op dat ogenblik reeds effectief werden betaald (bijv. reeds bestelde black belt).

 

 

F. Scheidsrechters

Artikel 26

WAKO Belgium hecht veel belang aan de opleiding van de scheidsrechters. De opleiding dient dan ook als zeer belangrijk te worden beschouwd door elke aangesloten club en elke club zou moeten trachten een kandidaat scheidsrechter af te vaardigen.

 

Artikel 27

Tweemaal per jaar zullen er opleidingen georganiseerd worden voor scheidsrechters.

 

Artikel 28

De organiserende club zal de gemaakte kosten voor het organiseren van de scheidsrechtersopleiding terugbetaald krijgen door WAKO Belgium op voorlegging van de officiële facturen van de gemaakte kosten.

 

Artikel 29

Aan de geslaagde scheidsrechters met diploma zullen officiële WAKO‑hemden uitgereikt worden.

 

Artikel 30

De scheidsrechters zullen bij wedstrijden steeds gekleed gaan in WAKO‑hemd, zwarte broek en sportschoeisel.

 

Artikel 31

De gangbare scheidsrechterstaal is Engels en deze zal gebruikt worden bij wedstrijden.

 

Artikel 32

De gediplomeerde scheidsrechters zullen bij wedstrijden een tegemoetkoming krijgen van 25 € per dag, een maaltijd plus drank en dit op voorwaarde dat zij tijdens de ganse duur van het toernooi beschikbaar zijn.

 

G. Disciplinaire Commissie, schorsingen en uitsluitingen.

 

Artikel 33

Niet‑betaling van de verzekeringsbijdrage van een club kan aanleiding geven tot schorsing of onmiddellijke uitsluiting uit WAKO Belgium na beslissing van de algemene vergadering.

 

Artikel 34

Drug‑ of dopinggebruik leidt automatisch tot uitsluiting. WAKO Belgium onderschrijft het dopingbestrijdingbeleid van het WADA en onderwerpt zich aan de richtlijnen aangaande het medisch verantwoord sporten van de Vlaamse Overheid. Disciplinaire commissie zal hierover uitsluitsel geven.

 

Artikel 35

Het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan aanleiding geven tot uitsluiting of schorsing uit WAKO Belgium na beslissing door raad van bestuur en disciplinaire commissie en dit door meerderheid van stemmen op de algemene vergadering. Overeenkomstig het decreet van 24/07/1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar, worden de rechten van verdediging gewaarborgd.

 

H. Selectiecriteria voor WAKO Team Belgium

 

Artikel 36

Van zodra er 2 kandidaten zijn voor eenzelfde gewichtsklasse zal er een selectie plaatsvinden.

 

Artikel 37

Er zal een ranking worden gemaakt per gewichtscategorie waarbij de Belgische tornooien doch ook de prestaties in het buitenland in rekening (alle Open nationale kampioenschappen in het buitenland van WAKO) zullen worden genomen. De hoogst geklasseerde kandidaat per gewichtsklasse zal worden geselecteerd.

 

Artikel 38

WAKO Belgium zal bij deelnames aan EK’s en WK’s en eventueel Olympische Spelen, nagaan of er een subsidie kan worden aangevraagd conform het decreet dd. 13 juli 2001 van de Vlaamse Gemeenschap.

 

I. Licenties en ongevallen

 

Artikel 39 

De licenties zullen volledig ingevuld en samen met 1 pasfoto en een kopie van de identiteitskaart worden bezorgd aan het secretariaat. Mits betaling van €35/lid op de zichtrekening van WAKO Belgium.

 

Artikel 40

De clubs zorgen er steeds voor dat alle leden van de club en de bestuurders van de club beschikken over een geldige vergunning bij WAKO Belgium. Leden zonder vergunning bij WAKO Belgium kunnen niet deelnemen aan kampioenschappen of andere evenementen ingericht door WAKO Belgium, tenzij het gaat om eenmalige evenement waarvoor een extra verzekering werd aangegaan.

 

Artikel 41

Clubs die activiteiten organiseren die openstaan voor niet‑leden of leden van andere clubs aangesloten bij WAKO Belgium, zoals stages, kampioenschappen, opendeurdagen, enz., dienen deze activiteit minstens een maand op voorhand te melden aan WAKO Belgium en aan de verzekeraar Arena. De eventuele bijkomende premies die worden geheven door Arena zullen onmiddellijk door de clubs worden betaald. Bij niet melding of niet voldoen van de bijkomende premie, handelt de club op eigen risico en zal WAKO Belgium niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld. WAKO Belgium kan de club uitsluiten overeenkomstig de regels van de statuten in het huishoudelijk reglement.

Artikel 42

Clubs die activiteiten organiseren en gebruik maken van de gewone en/of aanvullende verzekering van WAKO Belgium, worden gevraagd het logo van WAKO Belgium te vermelden op het promotiemateriaal voor het evenement.

bottom of page