top of page

Huishoudelijk Reglement

A. Algemeenheden

 

Artikel 1

 

WAKO Belgium heeft als primair doel het bevorderen van de gevechtsporten en de organisatie van deze sport in de zin van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap dd. 13 juli 2001, houdende de regeling van de erkenning en subsidiering van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding. WAKO Belgium biedt aan de aangesloten clubs de mogelijkheid om te genieten van haar structuren en werking. WAKO Belgium heeft als doel het clubleven te ondersteunen en het scheppen van een band van solidariteit onder de clubs en de aangesloten leden.

 

Dit Huishoudelijk Reglement regelt de verhouding van de clubs en beoefenaars (verder beoefenaars genoemd) met WAKO Belgium, alsook onderling.

 

Elke club moet hiervan minstens één exemplaar bezitten en dit in het bereik stellen van haar aangesloten leden. Elke club is verplicht het huishoudelijk reglement na te leven.

Men neemt aan dat ieder lid hiervan op de hoogte is.

 

Artikel 2

 

De voertaal van de vereniging is het Nederlands

 

Artikel 3

 

WAKO Belgium verplicht haar aangesloten leden (clubs en beoefenaars) om de op hun rustende regionale, nationale- en supranationale regelgeving na te leven en verbindt zich ertoe om deze zelf na te leven, alsook behoudt ze zich alle rechten voor om eventuele schendingen ervan door haar aangesloten leden (disciplinair) te sanctioneren.

 

De bij haar aangesloten clubs verbinden er zich eveneens toe de geldende wetgeving op na te leven en te doen naleven. Zodra zij vermoeden dat haar eigen leden en/of andere aangesloten clubs de geldende regelgeving hebben geschonden, zullen zij één van de leden uit het Bestuursorgaan en/of de bevoegde disciplinaire commissie hiervan op de hoogte brengen

 

Zonder limitatief te zijn, wenst WAKO Belgium haar leden te wijzen op volgende regelgeving ter zake:

 • het decreet van 24 juli 1996 houdende vaststelling van het statuut van de niet‑professionele sportbeoefenaar;

 • het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten;

 • het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten

 • de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

 • Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

 • Koninklijk Besluit van 3 december 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt. De VKBM²O vzw en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de arbeidsbemiddeling na te leven en te doen naleven. Het betreft: het Decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, B.S., 5 juni 1999 het Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2000 tot uitvoering van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, B.S., 11 juli 2000 en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt

 • het Decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport (Antidopingdecreet), alsook haar uitvoeringsbesluit dd. 13.02.2015 en alle andere door de federatie uitgevaardigde reglementen (inclusief alle regels die uitgevaardigd worden door haar Europese en Internationale koepelfederaties WAKO EUROPE en WAKO INTERNATIONAL, zoals gepubliceerd op http://wako.sport/en/page/rules/32/) en de toepasselijke reglementering uitgevaardigd van overheidswege op de organisatie en de uitoefening van de vechtsport en alle wettelijke en/of reglementaire bepalingen die na het van kracht worden van dit reglement dwingend van toepassing zullen zijn op de leden (clubs, trainers, officials, organisatoren en beoefenaars) van de risicovechtsporten die vallen onder de koepel van WAKO Belgium.

 

WAKO Belgium verklaart dat het huishoudelijk reglement noch de statuten bepalingen bevatten waardoor de bevordering van de algemene sportbeoefening door de bevolking wordt verhinderd. WAKO Belgium erkent de regels van de democratie te aanvaarden en tevens het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en het Internationaal Verdrag betreffende de rechten van het kind te onderschrijven, alsook in zoverre van toepassing de nodige maatregelen te nemen teneinde mensenhandel te voorkomen en te bestrijden.

 

Artikel 4

 

WAKO Belgium zal jaarlijkse informatie- en vormingsactiviteiten voorzien zowel voor de leden, de trainers, de begeleiders en de scheidsrechters.

 

De aangesloten leden bij WAKO Belgium verbinden zich ertoe, om in de mate van het mogelijk, deel te nemen aan de geplande activiteiten en trachten hierbij minstens één (1) afgevaardigde vertegenwoordiger naar elke activiteit te zenden.

 

Artikel 5

 

WAKO Belgium voorziet in een verplichte medische controle bij aansluiting van een lid tot een club en in een jaarlijkse medische controle. Een club mag een lid pas aansluiten na het hebben voorgelegd van een medisch keuringsattest waaruit blijkt dat er geen contra-indicaties bestaan voor het uitoefenen van de sport die wordt beoefend in de club.

 

Clubs kunnen leden schorsen die niet jaarlijkse een attest van medische controle voorleggen. De medische controles gebeuren door een door het lid te kiezen dokter. De leden staan zelf in voor de betaling van de kost van de medische onderzoeken.

 

WAKO Belgium en haar aangesloten leden verbinden zich tot het naleven van deze maatregelen die o.a. voorzien zijn ter voorkoming van sportletsels, overbelasting en dopingpraktijken.

Bij aansluiting dient elk lid een medische keuring te ondergaan waarna een medisch attest moet worden voorgelegd waaruit blijkt dat er geen absolute tegenindicaties aanwezig zijn en waarin het bestaan van eventueel zware tegenindicaties worden vermeld.

Deze medische keuring gebeurt op kosten van het lid bij een arts na keuring. De club mag de aansluiting pas definitief maken na voorlegging van het medisch keuringsattest.

Elke aangesloten sporter dient één keer per jaar een medische controle te ondergaan, op eigen kosten bij een arts naar keuze, waarbij specifiek wordt nagegaan of er geen contra-indicaties aanwezig zijn en of de sporter in een algemeen goede gezondheid is. Als het medisch attest niet binnen het jaar vernieuwd is, wordt het lid automatisch geschorst.

 

WAKO Belgium kan preventieve gezondheidscontroles uitvoeren bij elk aangesloten lid van de clubs die aangesloten zijn bij WAKO Belgium. De clubs zijn verplicht in hun huishoudelijk reglement op te nemen dat de leden verplicht zijn deel te nemen en mee te werken aan aangekondigde en onaangekondigde preventieve controles, zowel uitgaande van WAKO Belgium en diens Europese en Internationale koepelfederatie (WAKO Europe en WAKO International) als van WADA en/of de nationale antidoping organisaties (zoals NADO Vlaanderen) en dit op straffe geschorst en uitgesloten te worden als lid.

 

Preventieve gezondheidscontroles uitgevoerd door WAKO Belgium gebeuren op kosten van WAKO Belgium en door een door hen aangestelde arts.

 

Elk lid moet van goede algemene gezondheid zijn, d.w.z. dat er geen contra indicaties aanwezig zijn zoals supra benoemd, dat het lid een BMI heeft tussen 18 en 30, dat er geen verboden producten zoals die voorkomen op de lijst van het WADA worden aangetroffen en dat het lid zich niet in een kennelijke toestand van krankzinnigheid bevindt. Leden die afwijken van voormelde criteria worden als afwijkend beschouwd en zullen preventief worden uitgesloten van recht op deelname aan trainingen en wedstrijden tot aan het resultaat van een uitgebreid tegensprekelijk medisch onderzoek waarbij het lid het recht heeft bijgestaan te worden door een eigen arts op eigen kosten.

 

Indien het tegensprekelijke medisch onderzoek bevestigt dat het lid afwijkt van de nodige gezondheidscriteria zal het worden uitgesloten.

 

B. Leden

 

Artikel 5

 

WAKO Belgium vzw groepeert sportbeoefenaars. De individuele beoefenaars moeten zich groeperen in clubverband. Deze clubs zijn de leden van WAKO Belgium vzw. Alle normale relaties tussen WAKO Belgium vzw en de individuele beoefenaars die zij verenigt geschiedt via de clubs.

 

Iedere club die als lid wenst aan te sluiten bij WAKO Belgium, moet hiertoe volgende procedure volgen:

 

Aansluiten als volwaardige club

 

WAKO Belgium staat garant voor professionaliteit en eist dat de sport op een vriendschappelijke, wettelijke en medisch verantwoorde manier beoefend wordt door elkéén van haar aangesloten leden. Daarom verwacht WAKO Belgium dat elke kandidaat club zich terdege voorbereidt op de kandidaatstelling en volgende procedure volgt:

 

 • Het huishoudelijk reglement van WAKO Belgium vzw en de Panathlon verklaring (Ethiek in de Jeugdsport), zoals beschikbaar op de website van Wakobelgium.com/aansluiten lezen en onderschrijven;

 • Een gehandtekend exemplaar van het huishoudelijk reglement naar het secretariaat sturen;

 • Kandidaat clubs moeten tenminste 10 leden hebben om aan te sluiten;                                  

 • De eenmalige aansluitingskost bedraagt 100,00 EUR (excl. btw);

 • Voor de jaarlijkse WAKO Belgium-licentie en verzekering betaalt u 40,00 EUR per sportbeoefenaar dat lid is van uw aangesloten club.

  • als uw club niet tenminste 10 leden heeft, bedraagt de licentiekost 55,00 EUR per sportbeoefenaar dat lid is van uw aangesloten club en zult u enkel als “kleine club” kunnen aansluiten. WAKO Belgium dringt er op aan dat kleine clubs streven om zo snel mogelijk 10 aangesloten leden te bekomen; vanaf dat moment  bedraagt de prijs 40,00 EUR;

 • Het online aanvraagformulier zoals beschikbaar via Wakobelgium.com/aansluiten invullen;

 • Na ontvangst wordt de nieuwe club zo spoedig mogelijk gecontacteerd om het aansluitingstraject te vervolledigen.

 

De club kan eigen statuten hebben maar deze mogen niet in strijd zijn met deze van WAKO Belgium.

 

Na doorlopen van de aansluitingsprocedure (zie hiervoor) zal een bindend advies van het Bestuursorgaan gevraagd worden.

 

Elke club wijst een clubverantwoordelijke aan dewelke voor administratieve doeleinden gecontacteerd kan worden.  De clubverantwoordelijke ontvangt o.a. de uitnodigingen voor de algemene vergadering en wordt geacht als vertegenwoordiger voor het lid (namelijk de club zelf) op deze algemene vergaderingen te kunnen optreden en stemmen (hierna: “vertegenwoordiger van de gevechtssportclub”).

 

Artikel 6

 

De club moet kennis hebben van:

a) EHBO

b) huishoudelijk reglement en statuten van WAKO Belgium

c) alle door de federatie uitgevaardigde reglementen (inclusief alle regels die uitgevaardigd worden door haar Europese en Internationale koepelfederaties WAKO Europe en WAKO International)

d) invullen van licentie- en ongevallenformulieren

e) kennis hebben van de aangeboden kickbox-stijlen (tatami-vechtsporten)

 

Een gevechtsportclub kan klasse-B lid worden als ze :

 

 • over minstens 20 aangesloten leden beschikt

 • de jaarlijkse bijdrage zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering tijdig en correct heeft betaald

 • de bijdrage verschuldigd voor de verzekering van haar eigen aangesloten leden heeft betaald

 • haar eigen aangesloten leden oplegt om een geldige licentie(aanvraag) te hebben die ondertekend en gestempeld is door een dokter, na het hebben ondergaan van een medische keuring.

 • Alle nodige medische documenten voor Rsportz te hebben getekend en bezorgd voor niet competitieve leden plus de Info Fiche.

 

De vertegenwoordiger van de gevechtssportclub dient te voldoen aan volgende voorwaarden:

 

 • gedomicilieerd zijn in België

 • de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt

 • van onberispelijk gedrag en zeden zijn,

 • de statuten en het huishoudelijk reglement te aanvaarden,

 • aangesloten lid zijn van WAKO Belgium.

 

De aansluiting kan aan een club geweigerd worden, wanneer er aanwijzingen zijn dat deze club, haar vertegenwoordigers of haar leden de sport en haar beoefenaars in het algemeen, of WAKO Belgium in het bijzonder, in diskrediet gebracht hebben of zullen brengen.

 

Artikel 7

 

Aangesloten clubs en hun leden mogen deelnemen aan alle events georganiseerd door WAKO Belgium, alsook alle andere events dewelke door haar Europese en Internationale koepelfederaties WAKO Europe en WAKO International georganiseerd en/of erkend zijn.

 

Opdat de aangesloten clubs en hun leden mogen deelnemen aan voornoemde events, moeten zij wel voldoen aan hoofdstuk I (licentie- en ongevallen) van dit Reglement.

 

Een aangesloten club die een eigen WAKO-event wenst te organiseren, moet hiervoor een schriftelijk gemotiveerde aanvraag met een duidelijke uitéénzetting van het geplande event aan het Bestuursorgaan richten.

 

Het Bestuursorgaan controleert of alle voorwaarden, zowel wettelijk, als reglementair (o.a. naleving van het Huishoudelijk Reglement, van alle regels die uitgevaardigd worden de Europese en Internationale koepelfederaties, de regels van de sport,…) nageleefd worden en geeft desgevallend haar toestemming hiervoor.

 

Artikel 7

 

Buiten de leden die hun ontslag bij het Bestuursorgaan indienen, worden ook als ontslagnemend beschouwd de werkende en niet‑werkende leden die meer dan 3 maanden achterstand hebben bij de betaling van hun bijdrage.

 

Artikel 8

 

Het Bestuursorgaan heeft steeds het recht een vergunning voor een niet‑werkend lid te weigeren, nadat de betrokken persoon hiervan schriftelijk op de hoogte werd gesteld.

 

Artikel 9

 

De leden hebben als lid van de algemene vergadering die bevoegdheden die aan de algemene vergadering worden toegekend in de statuten.


Artikel 10

 

De leden werken op vrijwillige en belangeloze basis.

 

Artikel 11

 

Werkende leden verbinden zich ertoe geen daden te stellen die strijdig zijn met het maatschappelijk doel van WAKO Belgium of WAKO Belgium op enigerlei wijze schade toebrengen.

 

Artikel 12

 

De aangesloten clubs dienen ervoor te zorgen dat de clubleden de clubkledij draagt die door de club wordt verkocht en de clubleden moeten tevens een gordel dragen.

 

Artikel 13

 

De clubs zorgen ervoor dat de trainers en hulptrainers door de clubleden worden aangesproken en behandeld met respect en eerbied.

 

Artikel 14

 

De clubs zorgen ervoor dat door de clubleden tijdens trainingen of wedstrijden geen sierraden, piercings worden gedragen en dat de teennagels kort worden gehouden.  

 

De clubs hebben de verplichting ervoor te zorgen dat de clubleden en occasionele deelnemers aan wedstrijden en trainingen steeds beschermende kledij dragen, bestaande uit helm, mondstuk, handschoenen, voetbeschermers, scheenbeschermers, kruisbeschermers en borstbescherming voor vrouwen en dit op straffe van schorsing of ontslag .

 

Artikel 15

 

Elke club of elk clublid kan uit de vereniging worden gezet na beslissing genomen op de algemene vergadering (dit mits in acht name van de procedure zoals voorzien in de statuten), alsook door een sanctie genomen door de disciplinaire commissie overeenkomstig de bepalingen zoals voorzien in het tucht- en ordereglement.

 

Zonder limitatief te zijn, is een uitsluiting o.a. mogelijk omwille van redenen van druggebruik of slecht, onsportief of onzedelijk gedrag, alsook wegens misbruiken van de gevechtsport in het dagelijkse leven. Overeenkomstig het decreet van 24/07/1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar, worden de rechten van verdediging gewaarborgd. Voor het overige wordt verwezen naar het tucht- en ordereglement.

 

C. Algemene vergadering

 

Artikel 16

 

De algemene vergadering wordt samengesteld uit :de effectieve (of werkende) leden of klasse A-leden en, de toegetreden(of niet-werkende) leden of klasse B-leden.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden zoals vermeld in de statuten.

 

Artikel 17

 

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen conform de bepalingen uit de statuten.

 

D. Het bestuursorgaan

 

Artikel 18

 

De vereniging wordt bestuurd door het Bestuursorgaan en is samengesteld volgens de statuten en in toepassing van de wet op de verenigingen zonder winstgevend oogmerk.

 

De voorzitter of twee bestuurders, roept het Bestuursorgaan samen, dit mag via mail.

De uitnodigingen worden enkel gestuurd aan de leden van de raad van bestuur. Belangstellenden kunnen zich informeren op het secretariaat.

 

Artikel 19

 

Het Bestuursorgaan heeft de bevoegdheden zoals opgenomen in de statuten en is o.a. verantwoordelijk voor het creëren van het bevoegdheidskader (=mandaten) waarbinnen de beslissingen genomen worden.

 

Het Bestuursorgaan voert haar taken uit zoals bepaald door de wet, benoemt de voorzitters en de leden van de commissies, controleert, en aanvaardt eventueel, de beslissingen van de verschillende commissies en volgt ze op.

De raad van bestuur kan commissies oprichten. Deze commissies staan onder toezicht en gezag van de raad van bestuur.

Indien in de raad van bestuur werkgroepen of sub-raden gevormd worden kunnen de voorstellen van deze laatste enkel bekrachtigd worden op een vergadering van de raad van bestuur.

 

Artikel 20

 

Taakomschrijving leden Bestuursorgaan:

 

De voorzitter zit de statutaire algemene vergadering, de vergadering van de raad van bestuur en de vergadering van het dagelijks bestuur voor. Hij voert de beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur uit.

 

De secretaris maakt de verslagen op van de algemene vergaderingen, de vergaderingen van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur

 

De penningmeester behartigt in onderling akkoord de belangen van de vzw en zorgt voor de vorderingen van de sommen die men verschuldigd is aan WAKO Belgium vzw.
 

In overeenkomst met de raad van bestuur regelt hij de uitgaven en beheert hij de goederen van WAKO Belgium vzw. Bij elke vergadering, of telkens men er om verzoekt, toont hij aan de raad van bestuur het financieel rapport en/of verantwoordingsstukken.

 

E. Examens

 

Artikel 21

 

De DAN‑examens vinden jaarlijks plaats te Beveren en dit in de maand februari. Er zullen steeds twee voorbereidende trainingen zijn in de loop van het jaar om de kandidaten in de mogelijkheid te stellen te weten te komen wat van hen verwacht wordt en wat zij moeten kennen.

 

Artikel 22

 

Het gezamenlijk programma van wit tot bruine gordel kan verkregen worden bij WAKO Belgium maar is niet bindend. Voor wat betreft de DAN‑gordels is er een verplicht examenprogramma dat kan worden verkregen bij WAKO Belgium.

 

Artikel 23

 

De minimum leeftijd voor een DAN‑examen is 16 jaar.

De minimumleeftijd voor deelnames aan wedstrijden is 7 jaar.

 

Artikel 24

 

De deelnameprijs aan een DAN‑examen bedraagt minimum 200,00 EUR
 

Per hogere Dan-graad neemt de examenprijs toe met 75.00 EUR. (bv. gordel 2e Dan = examen kostprijs van 275.00 EUR,  3e Dan = examenkostprijs van 350.00 EUR,  en zo verder) .

 

Zes maanden voor het DAN‑examen dient ingeschreven alsook betaald te worden. De prijs omvat huur zaal, black belt met naam in goudkleurige letters geborduurd en een diploma van WAKO.

 

Artikel 25

 

Indien een kandidaat niet komt opdagen op het examen kan hij zijn deelnameprijs niet terugvorderen doch mag hij het jaar nadien aan het examen deelnemen zonder extra deelnameprijs te betalen. Indien een kandidaat gewettigd afwezig is door voorlegging van een doktersbriefje kan hij de deelnameprijs terugvorderen onder aftrek van de kosten die door WAKO Belgium op dat ogenblik reeds effectief werden betaald (bvb. reeds bestelde black belt en huur zaal).

 

F. Scheidsrechters

 

Artikel 26

 

WAKO Belgium hecht veel belang aan de opleiding van de scheidsrechters. De opleiding dient dan ook als zeer belangrijk te worden beschouwd door elke aangesloten club en elke club zou moeten trachten een kandidaat scheidsrechter af te vaardigen .

 

Artikel 27

 

Tweemaal per jaar zullen er opleidingen georganiseerd worden voor scheidsrechters.

 

Artikel 28

 

De organiserende club zal de gemaakte kosten voor het organiseren van de scheidsrechtersopleiding terugbetaald krijgen door WAKO Belgium op voorlegging van de officiële facturen van de gemaakte kosten.

 

Artikel 29

 

Aan de geslaagde scheidsrechters met diploma zullen officiële WAKO‑hemden uitgereikt worden.

 

Artikel 30

 

De scheidsrechters zullen bij wedstrijden steeds gekleed gaan in WAKO‑hemd, zwarte broek en sportschoeisel .

 

Artikel 31

 

De gangbare scheidsrechterstaal is Engels en deze zal gebruikt worden bij wedstrijden.

 

Artikel 32

 

De gediplomeerde scheidsrechters zullen bij wedstrijden een tegemoetkoming krijgen van minimum 40 € per dag, een maaltijd plus drank en dit op voorwaarde dat zij tijdens de ganse duur van het toernooi beschikbaar zijn.

 

 

G. Tucht- en ordereglement

 

Artikel 33

 

Niet‑betaling van de verzekeringsbijdrage van een club kan aanleiding geven tot schorsing of onmiddellijke uitsluiting uit WAKO Belgium na beslissing van de algemene vergadering.

 

Artikel 34

 

Het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan aanleiding geven tot uitsluiting of schorsing uit WAKO Belgium. Overeenkomstig het decreet van 24/07/1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar, worden de rechten van verdediging gewaarborgd.


Artikel 35

 

WAKO Belgium onderschrijft het doping bestrijding beleid van het WADA en onderwerpt zich aan de richtlijnen aangaande het medisch verantwoord sporten van de Vlaamse Overheid.
 

Sinds 1 augustus 2008 moeten dopingpraktijken gepleegd door elitesporters, disciplinair worden gesanctioneerd door de sportvereniging onder wiens verantwoordelijkheid ze vallen.

Dopingpraktijken gepleegd door niet-elitesporters blijven onder de bevoegdheid van de disciplinaire organen van de Vlaamse overheid vallen.

 

 

H. Selectiecriteria voor WAKO Team Belgium

 

Artikel 36

 

Van zodra er 2 kandidaten zijn voor een zelfde gewichtsklasse zal er een selectie plaatsvinden.

 

Artikel 37

 

Er zal een ranking worden gemaakt per gewichtscategorie waarbij de Belgische tornooien doch ook de prestaties in  het buitenland in rekening ( alle Open nationale kampioenschappen in het buitenland van WAKO ) zullen worden genomen. De hoogst geklasseerde kandidaat per gewichtsklasse zal worden geselecteerd.

 

Artikel 38

 

WAKO Belgium zal bij deelnames aan EK’s en WK’s en eventueel Olympische Spelen, nagaan of er een subsidie kan worden aangevraagd conform het decreet dd. 13 juli 2001 van de Vlaamse Gemeenschap.

 

I. Licenties en ongevallen

 

 

Artikel 39

 

De licenties zullen volledig ingevuld en samen met 1 pasfoto en een kopie van de identiteitskaart worden bezorgd aan het secretariaat. Mits betaling van 40 € / lid op de zichtrekening van WAKO Belgium . Ook de info fiche voor leden en competitie leden => deze laatste dienen ook de Medical certificates in te vullen en getekend en gestempeld door dokter. En dit is voor Rsportz . Zijn nodig Medical certificate for Kickboxer gestempeld en getekend door dokter, Liability waiver en Parental voor – 18 jarigen, indien braces ook document van Orthodontist .

 

Artikel 40

 

De clubs zorgen er steeds voor dat alle leden van de club en de bestuurders van de club beschikken over een geldige vergunning bij WAKO Belgium. Leden zonder vergunning bij WAKO Belgium kunnen niet deelnemen aan kampioenschappen of andere evenementen ingericht door WAKO Belgium, tenzij het gaat om eenmalige evenement waarvoor een extra verzekering werd aangegaan.

 

Artikel 41

 

Clubs die activiteiten organiseren die openstaan voor niet‑leden of leden van andere clubs aangesloten bij WAKO Belgium, zoals stages, kampioenschappen, opendeurdagen, etc., dienen deze activiteit minstens  een maand op voorhand te melden aan WAKO Belgium  en aan de verzekeraar Arena. De eventuele bijkomende premies die worden geheven door de verzekeraar zullen onmiddellijk door de clubs worden betaald. Bij niet melding of niet voldoen van de bijkomende premie, handelt de club op eigen risico en zal WAKO Belgium niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld. WAKO Belgium kan de club uitsluiten wegens het niet naleven van de overeenkomstig de regels van de statuten in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 42

 

Clubs die activiteiten organiseren en gebruik maken van de gewone en/of aanvullende verzekering van WAKO Belgium, worden gevraagd het logo van WAKO Belgium te vermelden op het promotiemateriaal voor het evenement.

 

Artikel 43

 

Gedragscodes Leden , coaches, trainers , ouders , supporters.

Ethisch Verantwoord Sporten.

Gedragsregels van een kickbokser :

 

Uit zelfrespect en omdat ik fier ben een kickboks(t)er te zijn die sportiviteit en fairplay hoog in het vaandel draagt, onderschrijf ik de volgende gedragsregels.

 

 • Ik zal ze ten allen tijde zonder morren naleven.

 • Ik respecteer mijn tegenstand(st)er op en naast de mat.

 • Ik respecteer de scheidsrecht(st)ers en hun beslissingen.

 • Ik groet tegenstand(st)er en scheidsrecht(st)er bij het begin en einde van een wedstrijd, niet omdat het moet, maar als uiting van mijn respect.

 • Ik gedraag me waardig en gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld, onbehoorlijke taal of agressieve gebaren.

 • Ik toon respect voor de wedstrijdvloer en gebruik hem niet als speelplein of doorgangsweg.

 • Ik toon me een fiere vertegenwoordig(st)er van mijn club en land.

 • Ik blijf bescheiden bij een overwinning, maar laat me niet ontmoedigen door een nederlaag.

 • Ik blijf sportief ook tegenover een onsportieve tegenstand(st)er.

 • Ik gebruik geen drugs of andere ongeoorloofde middelen.

 

Gedragsregels train(st)er en/of coach :

 

Als train(st)er besef ik dat ik een  rolmodel ben voor mijn pupillen en dat sport een element is in de ontwikkeling van kinderen. Daarom leef ik volgende regels na.

 

 • Ik bedenk dat kinderen voor hun plezier sporten. Winnen is een onderdeel van het spel. Verliezen ook.

 • Ik moedig mijn kampers aan, ook al maken ze fouten of verliezen ze een wedstrijd.

 • Ik toon respect voor de prestaties van de tegenstand(st)er.

 • Ik toon respect voor de scheidsrech(st)ers en hun beslissingen.

 • Ik breng mijn  pupillen fairplay bij en leer hen te kampen volgens de regels van de federatie.

 • Ik gedraag me waardig en gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld, onbehoorlijke taal of agressieve gebaren.

 • Ik voel me verantwoordelijk voor het gedrag van mijn clubleden.

 • Ik ben er me van bewust dat ongeoorloofd en onsportief gedrag tijdens wedstrijden direct gesanctioneerd kan worden ( WAKO reglement) ten nadele van mijn pupil.

 

 • Gedragsregels supporters :

 

Als supporter besef ik dat ik ook een uithangbord van de club ben, dat mijn gedrag bijdraagt  tot de beeldvorming en reputatie van de club en de sport in het algemeen.  Daarom onderschrijf ik volgende gedragsregels.

 

 • Aanmoedigen en meeleven horen erbij.

 • Ik toon respect voor de tegenstand(st)er en scheidsrech(s)ters.

 • Ik veroordeel elk gebruik van onsportief gedrag.

 • Ik respecteer de beslissingen van de scheidsrech(s)ters.

 • Ik ben steeds positief en toon me een waardig support(st)er van mijn club.

 • Ik gedraag me waardig en gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld, onbehoorlijke taal of agressieve gebaren.

 • Ik laat mijn plaats in de tribune proper achter.

 • Ik ben er me van bewust dat mijn ongeoorloofd en onsportief gedrag  een reden kan zijn  voor het sanctioneren van de de kickbokser waarvoor ik supporter.

 

Gedragsregels ouders :

 

Als ouder besef ik dat ik het belangrijkste rolmodel ben voor mijn kind en dat sport een element is inde zijn/haar ontwikkeling. Dat sport zijn/haar zelfbewustzijn aanscherpt, zijn/haar gevoel van eigenwaarde versterkt en dat sportiviteit in alle betekenissen van het woord, het samenleven vergemakkelijkt. Daarom onderschrijf ik volgende regels.

 

 • Ik laat het welzijn en spelplezier primeren op de prestaties.

 • Ik leer mijn kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren.

 • Ik moedig mijn kind aan ook al heeft het de wedstrijd verloren.

 • Ik erken de waarde en het belang van de train(st)ers.

 • Ik moedig mijn kind aan respect te hebben voor tegenstanders, trainers, scheidsrech(st)ers en supporters.

 • Ik gedraag me waardig en gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld, onbehoorlijke taal of agressieve gebaren.

 

Gedragsregels scheidsrecht(st)ers :

 

 • Ik pas de regels correct, eerlijk en consequent toe.

 

 • Ik ben beslist, objectief en beleefd in het nemen van beslissingen.

 

 • Ik zorg ervoor dat zowel op als naast de mat mijn gedrag waardig is.

 

Gedragsregels bestuurders / bestuursters :

 

Maak van uw club een vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt.

 

Betrek iedereen volgens zijn/haar mogelijkheden in de clubwerking.

 

Laat sportiviteit en fairplay de belangrijkste waarden zijn in de club.

 

Zorg ervoor dat supporters, trainers en spelers  zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheden.

 

Laat plezier primeren op prestaties.

 

Wees er bewust van dat een bestuurder/bestuurster een voorbeeldfunctie heeft.

 

 

Goedgekeurd door het bestuursorgaan op 1 december 2023

 

Marc De Block,

Voorzitter WAKO Belgium vzw

bottom of page