top of page

WAKO Belgium en WAKO International hechten veel belang aan de veiligheid van haar evenementen en de gezondheid van haar atleten. Daarom passen we onze "Medical Rules" streng toe.

Op deze pagina kan je ook de medische documenten downloaden die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan officiële WAKO-wedstrijden.

 

WOORD VOORAF

 

De medische verzorging en het optimale gezondheidsmanagement van de deelnemers spelen een cruciale rol in het succes van een wedstrijd of toernooi. Een van de belangrijkste succesfactoren van een competitie wordt gekenmerkt door een laag aantal blessures of ziektes.

De medische regels en normen van de WAKO moeten strikt worden nageleefd bij de wereld- en continentale kampioenschappen van de WAKO. Ze zijn ook bedoeld als richtlijnen voor andere nationale of internationale WAKO-evenementen waar de nationale regelgeving van toepassing is.

 

 

Artikel 1. Medische dienst bij wedstrijden

 

Bij elk Wereld en Continentaal WAKO evenement zal de medische dienst worden gecoördineerd door de WAKO Medisch Supervisor, georganiseerd door de lokale Chief Medical Officer (CMO) en de lokale gekwalificeerde Medische Staf.

 

 

Artikel 2. Plichten van de organisator

 

Vanuit medisch oogpunt zijn de plichten van de organisator bij WAKO-evenementen:

 

 1. Tijdens de medische keuring
   

  • Zorgen voor een optimaal aantal plaatselijke artsen (afhankelijk van het aantal deelnemers). De artsen moeten bekend zijn met gevechtssporten.

  • Zorgen voor een voldoende grote kamer (of kamers, indien nodig) voor medisch onderzoek, met goede verlichting en verwarming/koeling. Voor het onderzoek van mannelijke en vrouwelijke kickboksers zijn verschillende kamers nodig.

  • Beschikbaarheid van drinkbaar water voor de kickboksers en de officials.

 

 1. Tijdens de wedstrijd

 

Plaatselijk medisch personeel

 

 1. Zorgen voor een optimaal aantal plaatselijke artsen, verpleegkundigen, paramedici (indien het paramedische systeem in het organiserende land officieel is) en ambulances.
   

 2. In het bijzonder:

  • het minimum aantal vereiste artsen is 1 arts voor 2 ringen of 4 tatamis;

  • het minimumaantal gediplomeerde eerstehulpverleners (Rode Kruis of equivalent), verpleegkundigen of paramedici (indien het paramedische systeem in het organiserende land officieel is) is 1 persoon voor elke ring of 2 personen voor 4 tatami's. Voor paramedicus is bedoeld een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die werkt als onderdeel van de medische nooddiensten, meestal in ambulances, en in het bijzonder verpleegkundigen en eerstehulppersoneel (of spoedeisende hulp assistenten). Ambulancechauffeurs worden niet als paramedici beschouwd;

  • het minimum aantal ambulances (met volledige uitrusting en personeel) bedraagt 2, maar een hoger aantal (3 of meer) verdient de voorkeur. Het minimum aantal ambulances voor Cadet/Junior kampioenschappen is 3. Eén ambulance moet te allen tijde beschikbaar zijn in de arena.

 

Medische post
 

 • Een medische post moet zichtbaar zijn en gemarkeerd met een rood kruis.

 • Opvallende kleding is verplicht voor het medisch personeel, eventueel met specificatie “Dokter”, “Verpleegkundige”, “Paramedicus”, “Chauffeur”, etc.

 

Evacuatieroute

 

Deze moet vrijgehouden worden om de kortste tijd te garanderen om de ziekenwagen en/of de medische zaal te bereiken of om de ziekenwagen de gevechtszone te laten bereiken.

 

Medische ruimte

 

Een uitgeruste medische ruimte moet beschikbaar zijn om onderzoek en vroegtijdige behandeling van gewonde kickboksers mogelijk te maken.

 

Hulpdienst
 

 • Een nooddienst moet beschikbaar zijn voor de tijd buiten de wedstrijden (24 uur nooddienst in het gebied van de hotels van de kickboksers).

 • Beschikbaarheid van drinkbaar water voor de kickboksers en officials.

 

Medische uitrusting
 

 • Op de plaats van het WAKO-evenement moet een minimum aan medische uitrusting aanwezig zijn. De minimaal noodzakelijke uitrusting is opgesomd in artikel 6. In het bijzonder moeten ontsmettingsvloeistof, handschoenen en gaasjes voor het verwijderen van bloed aanwezig zijn. Het is ten strengste verboden bloed te verwijderen met blote handen of met behulp van een stuk papier.

 • Handschoenen en gaasjes voor scheidsrechters.

 

Indien de plaatselijke artsen geen Engels spreken, moet de organisator zorgen voor een vertaler voor elke aanwezige arts.

 

 

Artikel 3. Taken van de Medisch Toezichthouder van de WAKO

 

De WAKO Medisch Supervisor moet worden gekozen uit de leden van het WAKO Medisch, Gezondheid & Anti-Doping Comité, na overleg met de voorzitter van het Comité zelf. Hij zal ter assistentie worden bijgestaan door de Chief Medical Officer (CMO) en de Plaatselijke Medische Staf.

 

De Medisch Supervisor is:

 • de coördinator van de medische keuring vóór de wedstrijd;

 • de Medisch Supervisor van de wedstrijd.


De Medisch Supervisor:

 • arriveert 1-2 dagen voor de start van de wedstrijd;

 • ontmoet de CMO en inspecteert samen de omstandigheden van de arena (vanuit medisch oogpunt);

 • bespreekt met de CMO het verwijzende ziekenhuis en de eigenlijke medische taken. In het bijzonder moet hij overleggen over de te volgen evacuatieroute voor gewonde kickboksers om zo snel mogelijk de ambulance of de medische ruimte te bereiken en over de details van de dopingcontrole;

 • stelt een gedetailleerd medisch rapport op voor de WAKO President. Daartoe moet hij/zij het "Registratieformulier medische gebeurtenissen" invullen (in bijlage);

 • stelt een lijst samen van geschorste kickboksers na de wedstrijd, die aan de nationale bonden van elke afzonderlijke kickbokser moet worden meegedeeld. Op deze lijst moet de vervaldatum van de schorsing worden vermeld.

 

Elke dag van de wedstrijd, 30 minuten voor de officiële start, moeten de WAKO Medische Supervisor en de CMO samen controleren of de 2 ambulances ter plaatse zijn.

Indien er geen ambulance aanwezig is of de Medische Staf ter plaatse niet aanwezig is, kan de wedstrijd niet beginnen of moet deze worden stopgezet.

Indien de medische dienst in de sporthal tijdens een WAKO evenement niet voldoet aan de WAKO Medische Reglementen, heeft de WAKO Medisch Supervisor de bevoegdheid om in coördinatie met de Voorzitter van het Organiserend Comité om de activiteiten tijdelijk te staken.

 

De WAKO Medical Supervisor heeft ook de bevoegdheid om de aanvang van gevechten uit te stellen indien de weging te dicht bij de geplande aanvang van de gevechten is of indien de weging is vertraagd of op andere wijze vechters niet goed zijn geïnformeerd.

 

 

Artikel 4. Taken van de Chief Medical Officer en van de plaatselijke medische staf

 

De plaatselijk medisch hoofdfunctionaris (CMO) moet afgestudeerd zijn in spoedeisende geneeskunde, traumachirurgie, intensive care of sportgeneeskunde en moet bekend zijn met gevechtssporten, in het bijzonder met kickboksen. De CMO coördineert de plaatselijke medische staf.

 

Ten minste één van de plaatselijke artsen moet vertrouwd zijn met het plaatselijke noodsysteem, met Advanced Cardiac Life Support (ACLS) en met het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED).

 

De plaatselijke artsen zijn verplicht elke soort verwonding, ziekte of afwijking te noteren en te melden aan de Medische Supervisor van de WAKO, met behulp van het formulier "Registratieformulier medische voorvallen" dat in de bijlage is opgenomen.

 

De plaatselijke CMO is verantwoordelijk voor

 • het handhaven van de lokale wet- en regelgeving op medisch gebied, inclusief maar niet beperkt tot de WAKO Medical Rules;

 • het waarschuwen van een plaatselijk ziekenhuis met beschikbaarheid van spoedeisende hulp, trauma-afdeling, afdeling neurochirurgie en CT-scan. Er moet een schriftelijke overeenkomst met het ziekenhuis worden overgelegd;

 • beschikbaarheid van antidopingruimte(n) (voldoende grootte, verlichting en verwarming/koeling, bureau, stoelen, WC's, douches, koelkast, gesloten flessen water).

 

Medische keuring voor kickboksers

 

 • Een medische keuring is verplicht voor elke Internationale kickbokser om zijn/haar persoonlijk certificaat te verkrijgen voor het deelnemen aan de kickbokssport op een WAKO evenement.

 • Elke kickbokser moet een geldig jaarlijks in datum (binnen 12 maanden) medisch certificaat hebben ingevuld en geregistreerd bij ofwel, de evenement promotor OF, het WAKO Lidmaatschap systeem zoals van toepassing. Het officiële "WAKO Medische Certificering" formulier moet voor dit doel worden gebruikt (zie bijlage) en het moet worden geschreven in het Engels, met geen toevoegingen of wijzigingen toegepast op het officiële document. Het moet worden ondertekend en gestempeld door een gekwalificeerde medische arts in het land waar hij/zij woonachtig is.

 • Elke kickbokser moet zijn/haar persoonlijk certificaat overhandigen aan de bezoekende arts na de weging of aangemeld bij de upload naar het officiële systeem van registratie voor WAKO.

 • De keurende evenementenarts zal de geldigheid beoordelen en beslissen over de geschiktheid van elk certificaat.

 • De keuringsarts zal de verklaring van niet-zwangerschap (formulier in de bijlage) voor vrouwelijke atleten van 14 jaar of ouder verzamelen of uploaden naar het officiële registratiesysteem en de geldigheid ervan controleren.

 • In het geval van atleten die een gebitsbeugel dragen, moet het formulier "WAKO gebitsbeugel certificatie" (voorzien in de bijlage) evenals de persoonlijk aangemeten gebitsbeschermer worden getoond aan de keurend arts of worden verstrekt aan het officiële systeem van het dossier (lees artikel 9).

 

Medisch onderzoek voor scheidsrechters/juryleden
 

 • Een medische keuring is verplicht voor elke Internationale Scheidsrechter om zijn/haar persoonlijk certificaat te verkrijgen voor het jureren in de kickbokssport op elk WAKO evenement.

 • Elke scheidsrechter moet in het bezit zijn van een geldige medische verklaring die jaarlijks geldig is (binnen 12 maanden), ingevuld en geregistreerd bij ofwel de promotor van het evenement ofwel het WAKO Lidmaatschapssysteem zoals van toepassing. Het officiële "WAKO Medisch Certificaat voor scheidsrechters/juryleden" formulier moet voor dit doel gebruikt worden (zie Appendix) en het moet in het Engels geschreven zijn, zonder toevoegingen of veranderingen toe te passen op het officiële document. Het moet worden ondertekend en afgestempeld door een gekwalificeerde arts in het land waar hij/zij woonachtig is.

 • Elke scheidsrechter/scheidsrechter moet zijn persoonlijk certificaat aan de bezoekende arts geven na de registratie of aangemeld te zijn op het officiële registratiesysteem van WAKO.

 • De visiterende arts zal toezien op de geldigheid en zal beslissen over de geschiktheid van elk certificaat.

 • Het gebruik van een bril is niet toegestaan voor de centrale scheidsrechter (zachte contactlenzen zijn toegestaan) tijdens het leiden van wedstrijden in de ring of tatami.

Minimum onderzoeken voor kickboksers

 

De minimum onderzoeken voor het vrijgeven van de medische verklaring zijn:

 • Medische geschiedenis

 • Volledig lichamelijk onderzoek, inclusief, maar niet beperkt tot, het cardiovasculaire systeem (hart auscultatie, bloeddruk, polsslag)

 • Elektrocardiogram in rust

 • Spanningselectrocardiogram voor kickboksers van 41 jaar en ouder

 

Deze onderzoeken moeten worden beschouwd als de minimumeisen voor het vrijgeven van een Medisch Certificaat voor WAKO disciplines. Echter, WAKO IF Medisch, Gezondheid en Anti-doping Comité beveelt met aandrang deze bijkomende tests aan:

 

 • Ring disciplines

  1. Inspanningselektrocardiogram

  2. Oogheelkundig onderzoek, inclusief een oogheelkundig onderzoek van de fundus oculi, uitgevoerd door een gediplomeerd oogheelkundige

  3. Neurologisch onderzoek, uitgevoerd door een gediplomeerd neuroloog of neurochirurg

  4. Bloedonderzoek (voor kickboksers van 18 jaar en ouder): HIV, Hepatitis B oppervlakte-antigeen, Hepatitis C antilichamen.

 • Tatami disciplines

  1. Stress elektrocardiogram. Bij veteranen is het verplicht om een hartslag te bereiken die hoger is dan 90% van hun theoretisch maximum (220 min leeftijd in jaren)

 • Forms

  1. Geen bijkomende test nodig

 

De volledige lijst van tests voor kickboksers zal geleidelijk worden ingevoerd in een aanpak in verschillende fasen, zoals aangegeven:

 • Fase 1 (tot 2023): minimumonderzoeken (anamnese, lichamelijke controle en ECG)

 • Fase 2 (van 2024 tot 2025): plus, stresstest (ring- en tatamidisciplines)

 • Fase 3 (van 2025 tot 2027): plus neurologisch en oogheelkundig onderzoek (ringonderzoek)

 • Fase 4 (vanaf 2028): plus, bloedonderzoek (ring disciplines)

 

Minimumonderzoeken voor scheidsrechters/juryleden

 • algemeen lichamelijk onderzoek met elektrocardiogram in rust;

 • gezichtsscherpte test (door middel van Snellen kaarten) met een drempel van 6/10 in elk oog en 8/10 met beide ogen (zonder correctie). Het gebruik van contactlenzen ter correctie is toegestaan tijdens het scheidsrechteren/jureren (een bril is niet toegestaan);

 • normaal gezichtsveld te testen door middel van een confrontatie gezichtsveldtest

 • normaal gehoor te testen door middel van een fluisterstemtest.

 

Elke Nationale Federatie kan de lijsten van hierboven geval per geval verder uitvoeren, volgens de Nationale wetten en de Medische Reglementen van de Nationale Federaties.

 

De medische verklaring (zowel voor kickboksers als scheidsrechters/juryleden) is niet langer dan één jaar geldig. Indien de kickbokser een hersenschudding, een ernstige blessure of ziekte heeft opgelopen sinds de laatste medische verklaring is afgegeven, is een nieuwe verklaring noodzakelijk.

 • Elke kickbokser moet de "WAKO gezondheidsvragenlijst", over zijn/haar medische geschiedenis, en het formulier "WAKO Liability Waiver" invullen.

 • Elke vrouwelijke kickbokser van 14 jaar of ouder moet na de weging een "Niet-zwangerschapsverklaring" aan de bezoekende arts overhandigen met behulp van het formulier in de sectie Appendix.

 • Zonder deze formulieren ("WAKO Medische Certificatie", "WAKO Gezondheidsvragenlijst", "WAKO Liability Waiver" en, voor vrouwelijke kickbokser, "Niet-zwangerschapsverklaring") adequaat ingevuld, mag de kickbokser niet deelnemen aan de wedstrijd.

 

Certificaten en medische formulieren kunnen vooraf online worden ingediend, indien de WAKO een speciaal web-based computersysteem voor de registratie heeft ingevoerd.

 

Medisch onderzoek bij de wedstrijd

 

 • De lokale Dokter moet een algemeen lichamelijk onderzoek uitvoeren van elke kickbokser die in ring disciplines strijdt. Dit onderzoek is bedoeld om elke verwonding of medische aandoening uit te sluiten die als een gezondheidsrisico voor de kickbokser of zijn/haar tegenstander kan worden beschouwd. Speciale aandacht moet worden geschonken aan het neurologische systeem, het bewegingsapparaat, de ogen, de neus, infectieziekten (inclusief huidinfecties).

 • Elke kickbokser die deelneemt aan een ringsport moet opnieuw worden gecontroleerd door een plaatselijke arts alvorens aan een nieuw gevecht deel te nemen.

 • Elke scheidsrechter/jury zal medisch gecontroleerd worden voor de kampioenschappen, op de dag van hun registratie.

 

In het geval dat de scheidsrechter advies vraagt aan de dokter over een blessure op ring of tatami, is de beslissing van de dokter definitief.

 

In het geval van een verwonding op de ring of tatami, is de eerste ter plaatse de gediplomeerde eerste hulpverlener, verpleegkundige of paramedicus (als het paramedisch systeem officieel is in het organiserende land), zelfs als de arts kan binnenkomen om de gediplomeerde eerste hulpverlener, verpleegkundige of paramedicus op elk moment te assisteren. Elke beslissing met betrekking tot de mogelijkheid om de kickbokser te stoppen van de wedstrijd moet worden genomen door de lokale arts, die het advies kan vragen van de WAKO Medische Supervisor. In dit geval is de beslissing van de WAKO Medische Supervisor definitief.

 

In het geval een geblesseerde kickbokser het gevecht niet kan voortzetten, moet de kickbokser naar de Medische Kamer worden gebracht. Vanaf dit moment heeft de teamarts het recht om zijn/haar eigen teamlid te behandelen, met als voorwaarde dat de teamarts een door WAKO erkende arts is.

 

In het geval dat een kickbokser uit de competitie moet worden gehaald als gevolg van een blessure, zal de naam van de kickbokser worden doorgegeven aan het WAKO Organisatie Comité om hem/haar uit te sluiten van verdere wedstrijden in hetzelfde evenement.

 

 

Artikel 5. WAKO-accreditatie van teamartsen

 

Elke Nationale Federatie komt in aanmerking om maximaal 3 Artsen te accrediteren. Een WAKO-accreditatieformulier moet worden ingevuld en uiterlijk op 30 juni worden ingediend bij de voorzitter van de Medische, Gezondheids- & Anti-Doping Commissie. Elke geaccrediteerde dokter zal een officiële WAKO Accreditatie Kaart ontvangen, die hem/haar toelaat de gevechtszone te betreden.

 

 

Artikel 6. Uitrustingscriteria

 

Om de veiligheid van de kickboksers te maximaliseren, moet de volgende medische uitrusting beschikbaar zijn op de locatie van WAKO-evenementen.

 

MINIMAAL NOODZAKELIJKE MEDISCHE UITRUSTING

 

- wegwerphandschoenen

- papieren handdoeken

- gaasjes voor het dichtdrukken van bloedende wonden

- vaseline

- zoutoplossing en antiseptische oplossingen voor het schoonmaken van wonden

- oplossingen voor vloerreiniging en wegwerpdoekjes

- spray met aethylchloride (of een alternatief) voor een verkoelend effect

- voorraad ijsblokjes (ijsmachines zijn het beste)

- bewaardozen/zakken voor ijsblokjes

- plastic zakken

- niet-klevend verband voor wonden

- plakband

- verband

- steriele strips

- steriele oogspoelvloeistof

- scharen

- tang

- wegwerptongspatels

- pennenbrander

- neustampons

- pincet

- glucosetabletten

- spatel voor keelonderzoek

- otoscoop

- oftalmoscoop

- stethoscoop

- sfygmomanometer

- spiegel voor het vervangen van contactlenzen

- fixatiespalken voor breuken

- stijve halskragen van verschillende grootte

- neus-keelholtebuisjes of larynxmasker

- beademingsmasker

- i.v. katheters

- i.v. perfusievloeistoffen

- pijnstillende medicatie

- steriele hechtdraadpakkingen

- AED (automatische externe defibrillator)

- pulsoxymeter

- glucosemeter

 

 

Artikel 7. Minimale schorsingsperioden na KO of hoofdletsel

 

De kickbokser die knock-out is gegaan als gevolg van hoofd stoot(en) tijdens het gevecht, of indien de scheidsrechter het gevecht heeft gestopt als gevolg van ernstig hoofd trauma (RSCH/TKO) waardoor de kickbokser niet verder kan, zal onmiddellijk daarna worden onderzocht door een lokale Arts, en vergezeld worden naar het ziekenhuis door de dienstdoende ambulance. In dit geval zal de lokale Arts de "WAKO Hoofdletsel kaart" (zie Appendix) invullen die aan de kickbokser zal worden gegeven en voor akkoord zal worden ondertekend door de kickbokser (indien bij bewustzijn) en zijn/haar coach. De deelnemer dient de aanwijzingen op deze kaart op te volgen. Indien de kickbokser geen CT scan van de hersenen heeft ontvangen (of geweigerd) in het ziekenhuis, moet hij/zij een MRI van de hersenen ondergaan alvorens een nieuwe medische verklaring te ontvangen.

 

 • Indien de kickbokser knock-out is gegaan als gevolg van een of meerdere head-blow(s) of een ernstig hoofdtrauma heeft opgelopen waardoor een gevecht is beëindigd, zal de lokale Arts de ernst van de hersenschudding classificeren en de medische restrictie periode als volgt voorschrijven:

  1. in het geval van geen verlies van bewustzijn (LOC), een minimale restrictie van 30 dagen;

  2. in het geval van LOC van minder dan één (1) minuut, een minimale beperking van 90 dagen;

  3. in geval van LOC van meer dan één (1) minuut, een minimumbeperking van 180 dagen.

 • Onder LOC dient te worden verstaan de "onderbreking van het bewustzijn van zichzelf en de omgeving".

 • Elke kickbokser die binnen 3 maanden twee (2) KO's oploopt als gevolg van een kopstoot of 2 stoppages als gevolg van ernstige hoofdtrauma's, zal worden geschorst voor een minimum van 90 dagen vanaf de datum van de tweede stoppage.

 • Elke kickbokser die drie (3) KO's oploopt als gevolg van een kopstoot (head-blow(s)) of 3 stoppages als gevolg van ernstige hoofdtrauma's binnen 12 maanden, zal voor een minimum van twaalf (12) maanden geschorst worden vanaf de datum van de derde stoppage.

 • Alle beschermende maatregelen moeten ook van toepassing zijn als een KO en/of hersenschudding optreedt tijdens de training of ergens anders (zowel in sportieve als niet-sportieve set). De Coach zal verantwoordelijk zijn om deze gebeurtenis te melden aan de Nationale Federatie.

 • De Voorzitter van elke Nationale Federatie zal verantwoordelijk zijn voor het rapporteren van het aantal KO's als gevolg van head-blow(s), stopzettingen als gevolg van ernstige hoofdtrauma's of elke andere hersenschudding opgetreden in de laatste 12 maanden aan zijn/haar aangesloten kickbokser.

 • In aanvulling op de bovengenoemde medische restrictie periodes, kan de lokale arts de lengte van de schorsing verlengen indien dit wenselijk wordt geacht, mede op basis van de ziekenhuis evaluatie.

 • Een kickbokser met een medische beperking mag gedurende de beperkte periode niet trainen of sparren, in geen enkele kickboks discipline (ring, tatami en musical vormen) of andere sporten.

 • De schorsingsperiode is bedoeld als "minimumperiode" en kan niet worden overruled, ook al tonen een hoofdscan of andere tests geen zichtbare verwondingen aan.

 • Na een medische restrictie periode, moet de kickbokser een medische verklaring (nieuw medisch certificaat) overleggen via de Nationale Federatie waaruit blijkt dat de kickbokser weer fit is om te strijden in het kickboksen. De medische verklaring moet in het Engels geschreven zijn en moet de datum vermelden waarop de CT of MRI scan van de hersenen is gemaakt en dat dit onderzoek negatief was. Kopie van deze verklaring moet worden overlegd aan de Medische, Gezondheid & Anti-Doping Commissie om de kickbokser toe te laten deel te nemen aan toekomstige WAKO evenementen.

 

 

Artikel 8. Schorsingsperioden na andere soorten blessures

 

De kickbokser die tijdens het gevecht om welke reden dan ook geblesseerd is geraakt (voor KO als gevolg van een kopstoot of ander hoofdletsel zie Artikel 7) en deze blessure het niet toelaat het gevecht voort te zetten, zal onmiddellijk daarna door een plaatselijke Arts worden onderzocht. Indien de Dokter van oordeel is dat de blessure in het ziekenhuis moet worden geëvalueerd,

de Arts het formulier "WAKO Medical Emergency Report" invullen (zie bijlage) en zal de kickbokser door de dienstdoende ambulance naar het ziekenhuis worden begeleid. Het "WAKO Medisch Spoed Rapport" formulier moet worden ondertekend voor akkoord door de kickbokser (indien bij bewustzijn) en zijn/haar coach.

 

Bovendien zal, op basis van de ziekenhuis evaluatie, de lokale arts, na overleg met de WAKO Medische Supervisor beslissen over de duur van de medische beperking periode (indien van toepassing) en de noodzaak van een medische verklaring alvorens te worden toegelaten tot toekomstige WAKO evenementen.

 

In het geval van een medische beperking, moet de kickbokser zich houden aan hetgeen in artikel 7 is vermeld.

 

Artikel 9. Gebitsbeugels

 

De kickbokser die in de tatami- of ringdisciplines uitkomt en een gebitsbeugel draagt, moet schriftelijke toestemming hebben van zijn/haar orthodontisch chirurg die de deelnemer persoonlijk heeft voorzien van een persoonlijke beschermende gebitsbeschermer. Hiervoor moet het formulier "WAKO Dental Brace Certification" worden gebruikt (zie bijlage) en het moet in het Engels zijn opgesteld en kan worden geüpload naar het officiële registratiesysteem van de WAKO. Dit formulier alsmede de persoonlijk aangemeten gebitsbeschermer moet getoond worden bij de medische keuring na de weging.

 

Artikel 10. Voorlopige regel

 

Alle voorgaande regels zullen gedurende 24 maanden van kracht zijn om het verzamelen van gegevens en statistieken mogelijk te maken. Na deze periode zullen de medische regels worden herzien om het aantal blessures zo laag mogelijk te houden.

MEDISCHE DOCUMENTEN

 

Als deelnemer (kamper, scheidsrechter) moet je een aantal medische formulieren (laten) invullen voor je deel kunt nemen aan de officiële wedstrijd. Lees hieronder aandachtig in welke categorie je valt, download de documenten en vul in/laat invullen en ondertekenen. In de meeste gevallen moet je meerdere documenten invullen! In sommige gevallen moet een arts, ouder of verantwoordelijke invullen of tekenen. 
Bereid je dus goed voor!

Ik ben scheidsrechter of jurylid

WAKO Medical Rules  2021 - Medical certificate for referees and judges

Ik neem deel als atleet

WAKO Medical Rules  2021 - Questionnaire - Sports medical examination

WAKO Medical Rules  2021 - Liability Waiver

WAKO Medical Rules  2021 - Medical certificate for kickboxer

Ik ben minderjarig

WAKO Medical Rules  2021 - Parental Legal Guardian Consent

Ik ben een meisje of vrouw, ouder dan 14 jaar

WAKO Medical Rules  2021 - Non-pregnancy declaration

Ik draag  een vaste gebitsbeugel

WAKO Medical Rules  2021 - Dental brace Certification

Ik heb ooit een hoofdwonde (hersenschudding, knock-out) gehad

WAKO Medical Rules  2021 - Head Injury Card

Contacteer bij twijfel de voorzitter van WAKO Belgium of de clubverantwoordelijke.

Medische regels
Download Medische Documenten
Medische documenten download
bottom of page